You are here: HomeNewsPoliticsRead ArticleEnlarge Photo 1

Only hypocrites in NPP will downplay Sammy Gyamfi's intelligence - A Plus

Sammy Gyamfi, Communications Officer of the NDC
Sammy Gyamfi, Communications Officer of the NDC