You are here: HomeEntertainment2006 12 31Article 193214

Music of Sunday, 31 December 2006

Source: ghanamusic.com

Mmobrowa - Lord Kenya

Song: Mmobrowa

Artiste: Lord Kenya

Album: Yesom Sika


Chorus 2x


Manya me so ne me kakrawa

Ma mendwene me ho o! 2x


Verse 1


Wopin kyen nsuo a, na wobete se ampa, koto bo wa

Abrabo mu nsem ne mu ntawantawa, mmobrowa!

Tu wo ho fo, enni nipa akyi nko ye aberewa

Nkranni krakye besee odampoo!

Wo mom, wonni gramophone, na wakoto apaawa

Hwe wo so ne wo kesee na wene wo buo se aserewa

Enhwe dee obi ye, sonson wo ho se okrawa

Kwaakye adee ye fe; ne nyinaa ye money-power

Obi rewe ne full-chicken na ebi nso kyin pe gari grawa

Wonyaa bi a, kae firi se nipa nye wa

Na biribi ara wo ne mmere; every minute every hour!

Mmobrowa! Obra n’adi m’ani, ma maye fitaa se asaawa

M’ataadee to nyinaa atete, mekyen fie kesee mu abawaa

Bank emmo me bosia a, yeepe agyapadee de asi awowa

Me mom, mete nnoote den mu mesi den na madware shower; okoto!

Mmobrowa! Obra no akye me rewae me te se alokoto

Merepower but still, menni kotoo

Yebu me kwaadonto, nso enye hwee!

Monsi me koto

Mede me tiri begye, memma no nye ka da

Enkyenkye wo nafe; emmere pa beba yeah

Ebekoso, na me nso, manya me so ne me kakrawa

Me kakrawa


Chorus 2x


Manya me so ne me kakrawa

Ma mendwene me ho o!


Verse 2


Enne modern Ghana; aye gawuta ganawa

Se wonni sika mmobrowa, obra no beyi wo ama, more than Judas

Obi ahwe ne heavy shoe; na magye me mukas

Omama! obaa a, meyada, yefre no

Nana Ama, Akoko bottom power, ogyina so se Eiffel Tower

Nso tuu dwetee a menni nti, obaa yi no bu me yaawa, Alhalji Bawa

Onya Mecca nka obeko nso where dey the money-power?

Obra naye ateetee, se woantimtim a, ohia behye wo kawa

Obi de aye apio nnom, dabiaa na waye sei sawa

Ye nyinaa na yekoo ahwee, obi eyi adwene, na obi nso eyi nkawa

Ewiase saa na ete no, obi twi ne bonto, na obi nnom ne tawa

Mmobrowa, mebre me ho ye adwuma se mowa

Nso menni kapre, maye se apatupre Wei dee me nkrabea anaa me hyebre

Alosman merebre!

Obi mmo me besiaa, yede ko na bra, yede ko na bra na yeretoose wo

Wo gye wie nso aa, wonya ahoto da, daa, daa, daa, na ye retoose wo

Mmobrowa, megu so reforso nso obra na sugar

Metare a awae, mehyehye na adwiriga, afei magyiga

Abrabo gyina yie na memmo wo bi, wonfa wo ho nni da

Daabi, wonfa wo ho nni da


Repeat Chorus 2x


Repeat Verse 1