You are here: HomeTelevisionNewsSammy Gyamfi, Pratt Openly Acclaim NPP's Dr. Okoe Boye