You are here: HomeWallSayIt Loud2018 11 09

Say It Loud Archive of Friday, 9 November 2018

Nov 2018
ABUFUNSEM KWA 2018 Nov 09 22:28
Bankyi 2018 Nov 09 22:16
Bajan~~ 2018 Nov 09 21:40
Jacob Zumah 2018 Nov 09 18:29
*DAWU 2018 Nov 09 18:24
Yakubu Yahaya Jnr 2018 Nov 09 18:24
Original Mythbuster 2018 Nov 09 18:19
Paa Kasa Barima 2018 Nov 09 17:46
Lordy 2018 Nov 09 17:29
Original Mythbuster 2018 Nov 09 17:01
Mr Beansy 2018 Nov 09 16:33
Lucky Luciano 2018 Nov 09 16:14
Bankyi 2018 Nov 09 16:00
*DAWU 2018 Nov 09 15:17
ABUFUNSEM KWA 2018 Nov 09 14:53
C/C 2018 Nov 09 14:38
Lucky Luciano 2018 Nov 09 13:47
Big Daddy Bosco 2018 Nov 09 11:38
JW Kwadaso 2018 Nov 09 11:10
Sister Amma Bonsuaa 2018 Nov 09 10:33
Tom Thumb 2018 Nov 09 10:25
Original Mythbuster 2018 Nov 09 10:16
Paul the Elder 2018 Nov 09 08:51
Otu 2018 Nov 09 08:21
Bankyi 2018 Nov 09 06:00
JW Sassandra 2018 Nov 09 02:35