You are here: HomeWallSayIt Loud2008 11 30

Say It Loud Archive of Sunday, 30 November 2008

Nov 2008
KASA BARIMA 2008 Nov 30 23:37
Bajan 2008 Nov 30 22:45
barima 2008 Nov 30 20:53
SUKU SAKA 2008 Nov 30 20:31
??r??? 2008 Nov 30 19:54
kofimania 2008 Nov 30 19:34
Bajan 2008 Nov 30 18:30
okukuseku 2008 Nov 30 17:58
BISHOP Dela 2008 Nov 30 16:36
elvira 2008 Nov 30 15:47
osaooo 2008 Nov 30 14:42
opaninmensah@verizon 2008 Nov 30 14:32
Logozo 2008 Nov 30 14:20
JW 2008 Nov 30 14:16
okukuseku 2008 Nov 30 13:49
king 2008 Nov 30 13:28
Asase 2008 Nov 30 12:11
BISHOP Dela 2008 Nov 30 11:54
okukuseku 2008 Nov 30 10:44
RealPatriot 2008 Nov 30 10:34
Bajan 2008 Nov 30 10:30
Just To Mention 2008 Nov 30 10:19
Guy Toronto 2008 Nov 30 10:13
Kofi Ameko 2008 Nov 30 10:12
Azumah Nelson 2008 Nov 30 10:06
SUKU SAKA 2008 Nov 30 10:05
suppercat 2008 Nov 30 09:54
GhanaBlog 2008 Nov 30 09:53
Communist Manefesto 2008 Nov 30 08:28
SADISCO 2008 Nov 30 08:20
Rusty 2008 Nov 30 07:10
Truth II 2008 Nov 30 06:25
BISHOP Dela 2008 Nov 30 04:45
jo mensah 2008 Nov 30 04:37
Spector 2008 Nov 30 04:33
Osaooo 2008 Nov 30 04:23
Obosom Kyenku Komfo 2008 Nov 30 04:02
Bajan 2008 Nov 30 04:01
JW 2008 Nov 30 04:01
Stryker Bodei 2008 Nov 30 02:38
abaa-bii abuzotyel 2008 Nov 30 02:36
Denise the Kinder One 2008 Nov 30 01:25
Edward 2008 Nov 30 00:22