You are here: HomeWallSayIt Loud2008 11 12

Say It Loud Archive of Wednesday, 12 November 2008

Nov 2008
Bullshit 2008 Nov 12 22:58
JW 2008 Nov 12 22:36
Botifans 2008 Nov 12 17:37
Bagaman 2008 Nov 12 17:22
kwame agyemag 2008 Nov 12 16:06
DAWU 2008 Nov 12 15:52
BISHOP Dela 2008 Nov 12 15:51
Koku 2008 Nov 12 15:41
Kwaku Timpa-Mrikisi 2008 Nov 12 15:25
Kokrap 2008 Nov 12 15:19
NiiAddotey 2008 Nov 12 15:08
Na-Sei 2008 Nov 12 15:04
ZEO 2008 Nov 12 13:55
Kofi Ameko 2008 Nov 12 13:31
DAWU 2008 Nov 12 12:35
BISHOP Dela 2008 Nov 12 12:24
alexis 2008 Nov 12 12:14
Kwaku Azar 2008 Nov 12 11:59
Lovely Sweet Molly 2008 Nov 12 11:48
Henry Bentil 2008 Nov 12 11:22
NiiAddotey 2008 Nov 12 11:21
Kwaku Timpa-Mrikisi 2008 Nov 12 11:14
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:42
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:42
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:42
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:41
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:40
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:39
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:38
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:38
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:38
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:37
GhanaBlog 2008 Nov 12 10:37
Bentiwah 2008 Nov 12 10:33
barima 2008 Nov 12 10:25
AKOSUA NSUROWUO 2008 Nov 12 09:52
chief 2008 Nov 12 09:44
Okatakyie 2008 Nov 12 09:41
Na-Sei 2008 Nov 12 09:21
RealPatriot 2008 Nov 12 08:38
Ibn Batuta 2008 Nov 12 08:32
Spitfire 2008 Nov 12 08:29
Bikome 2008 Nov 12 08:17
Tsoo-Ohami 2008 Nov 12 07:56
DDT 2008 Nov 12 07:37
Jossy 2008 Nov 12 06:50
Bajan 2008 Nov 12 06:48
kwame Agyemang. 2008 Nov 12 06:47
Rev. Doe 2008 Nov 12 06:40
Kwaku Azar 2008 Nov 12 06:38
Hannah Asomaning 2008 Nov 12 06:32
BISHOP Dela 2008 Nov 12 06:01
Charlie King Addo 2008 Nov 12 06:01
kokovi 2008 Nov 12 05:50
Denise the Kinder One 2008 Nov 12 05:15
Joe Tee 2008 Nov 12 04:07
Kwamina88 2008 Nov 12 03:36
Kokrap 2008 Nov 12 03:33
JEEPERS CREEPERS 2008 Nov 12 03:24
BISHOP Dela 2008 Nov 12 02:56
goddie 2008 Nov 12 02:23
??r??? 2008 Nov 12 01:23