You are here: HomeWallSayIt Loud2007 11 1

Say It Loud Archive of Thursday, 1 November 2007

Nov 2007
JW 2007 Nov 01 19:54
elvira 2007 Nov 01 19:13
Zanzibar 2007 Nov 01 18:20
Tylenol, USA 2007 Nov 01 18:15
GhanaBlog 2007 Nov 01 18:00
AFRIKANER INTERLOPER 2007 Nov 01 16:50
ibeblunt 2007 Nov 01 16:37
Kwamena Pratt 2007 Nov 01 16:21
Deeley 2007 Nov 01 16:13
Kwaku Timpa-Mrikisi 2007 Nov 01 15:30
Markh One 2007 Nov 01 12:30
ZEO 2007 Nov 01 12:30
Asonaba Gyau 2007 Nov 01 11:47
Nana Akrase 2007 Nov 01 11:43
Na-Sei 2007 Nov 01 11:22
BISHOP Dela 2007 Nov 01 11:05
Asase 2007 Nov 01 11:00
john the baptist 2007 Nov 01 10:41
PAS-US 2007 Nov 01 10:19
Kwaku Timpa-Mrikisi 2007 Nov 01 10:19
Boasiako 2007 Nov 01 10:11
Asonani Akoto Nie 2007 Nov 01 09:57
Pianki 2007 Nov 01 09:37
Maku 2007 Nov 01 09:36
Pope Silas 2007 Nov 01 09:35
FRANCIS AKOTO 2007 Nov 01 09:20
Nathan Phillips 2007 Nov 01 09:12
KOFI PEPI 2007 Nov 01 09:10
Lt. Gen. Oditokuro 1 2007 Nov 01 08:45
Lover Boy 2007 Nov 01 08:34
Kantinka de Boakye 2007 Nov 01 08:32
Otu 2007 Nov 01 08:32
Kwaku Azar 2007 Nov 01 08:25
Kai 2007 Nov 01 08:11
Wapipi Jay 2007 Nov 01 07:45
Kwame Boakye USA 2007 Nov 01 07:30
Alan Moses 2007 Nov 01 07:10
oberserber 2007 Nov 01 07:02
ARTHUR & YEBOAH =UP 2007 Nov 01 07:02
Asare 2007 Nov 01 06:25
Asare 2007 Nov 01 06:22
Lt. Gen. Oditokuro 1 2007 Nov 01 06:12
Bentiwah 2007 Nov 01 05:13
Truth II 2007 Nov 01 05:07
Asase 2007 Nov 01 03:59
abaa-bii abuzotyel 2007 Nov 01 03:54
Kai 2007 Nov 01 03:22
JW 2007 Nov 01 02:56
BISHOP Dela 2007 Nov 01 01:51
Denise the Kinder One 2007 Nov 01 00:06