You are here: HomeTelevisionDiaspora Link: Kofi Osei Williams takes a seat on the next episode of Diaspora Link