Make:
Honda Element - 2003
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Honda Civic - 1998
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Elantra - 2003
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Starex - 2001
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Click - 2005
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Click - 2005
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Elantra - 2003
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Starex - 2001
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Elantra - 2002
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Elantra - 2002
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Accent - 2004
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Accent - 2004
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Accent - 2004
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Trade - 1995
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Trade - 1995
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Hyundai Trade - 1995
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Isuzu ZX - 2004
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Isuzu Rodeo - 1999
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Isuzu ZX - 2004
Price:
GH¢ 15,000.00
Make:
Isuzu Rodeo - 1999
Price:
GH¢ 15,000.00